REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 389 
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 
I. Podstawa prawna
Regulamin świetlicy został przygotowany w oparciu o Statut SP 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie &40.
II. Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.
Świetlica realizuje swoje zadania wg „Rocznego planu świetlicy szkolnej” na dany rok szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy, który jest załącznikiem do Statutu szkoły.
Świetlica korzysta z pomieszczeń do tego wyznaczonych.
Regulamin świetlicy zatwierdzany jest przez Dyrektora szkoły i aktualizowany po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją świetlicy (reżim sanitarny) oraz po zmianie w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, Dyrektora szkoły, na stronie internetowej szkoły.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje Dyrektor szkoły.
 
III. Cele i zadania świetlicy
Głównym celem świetlicy jest: 
– zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach szkolnych,
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy, wspieranie twórczego myślenia.
Do podstawowych zadań świetlicy należy:
- zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych,
- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
- współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
- rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 
IV. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej
Świetlica szkolna czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne w godzinach 7:00 – 17:00.
Uczniowie są kwalifikowani do świetlicy na podstawie kart zgłoszenia, które znajdują się u wychowawcy świetlicy oraz stronie internetowej szkoły.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia.
Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.
Odpowiedzialność nauczyciela świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy,           aż do opuszczenia świetlicy.
Wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w danej klasie jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy.
Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni, osoby te musza posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych w karcie zgłoszenia.
Dopuszcza się, w sytuacjach wyjątkowych, przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym należy wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu, stopień pokrewieństwa.
Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź wykazuje agresywne zachowanie. W takim przypadku ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy. W w/w  okolicznościach wychowawca jest zobowiązany skontaktować się z drugim rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi kontaktuje się z komisariatem policji. O zaistniałej sytuacji informuje Dyrektora i pedagoga szkolnego. 
Życzenie rodziców o nieodbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez Dyrektora lub Wicedyrektora w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do świetlicy.
Uczniowie nie używają telefonów i innych urządzeń mobilnych. Wyjątek może stanowić rozmowa z rodzicami.
Uczniowie korzystający z wyżywienia będą spożywać obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego na świetlicę.
W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne oraz inne, zgodnie z potrzebami. Dzieci mają również czas    na zabawy własne.
 
V. Zadania nauczyciela świetlicy
Opracowanie rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
Prowadzenie dziennika zajęć.
Sumienne wypełnianie obowiązków.
Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.
Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną  i rodzicami.
Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.
Informowanie rodziców i wychowawców  o zachowaniu uczniów.
 
VI. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:
punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy, zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni). 
Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia. Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu do domu.
zapoznania się z Regulaminem świetlicy. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej skutkuje akceptacją Regulaminu świetlicy.
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą zostać zobowiązani do naprawienia szkody.
 
VII. Prawa i obowiązki ucznia
Uczeń ma prawo do:
– respektowania swoich praw i obowiązków,
- uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach  i imprezach,
- rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
- rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
- życzliwego, podmiotowego traktowania,
- swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
- właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)
- poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną   i psychiczną,
- korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw,
- korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier  i sprzętu sportowego.
        2. Uczeń ma obowiązek:
- przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
- zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
- stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
- informować każdorazowo o przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
- meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
- ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
- zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
 
VIII. Dokumentacja świetlicy
Regulamin świetlicy.
Roczny plan pracy świetlicy.
Tygodniowy rozkład zajęć.
Ramowy rozkład dnia.
Dziennik zajęć świetlicowych.
Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
Sprawozdania z działalności świetlicy za I i II półrocze roku szkolnego.
 
Regulamin świetlicy szkolnej został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły