REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Przy Zespole Szkół 127

Dla Szkoły Podstawowej nr 389

im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

I. Podstawa prawna

Regulamin świetlicy został przygotowany w oparciu o Statut Zespołu Szkół 127.

II. Postanowienia ogólne

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
 • Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.
 • Świetlica realizuje swoje zadania wg „Rocznego planu świetlicy szkolnej”na dany rok szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
 • Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy, który jest załącznikiem do Statutu szkoły.
 • Świetlica korzysta z pomieszczeń do tego wyznaczonych.
 • Regulamin świetlicy zatwierdzany jest przez Dyrektora szkoły i aktualizowany po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją świetlicy (reżim sanitarny) oraz po zmianie w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, Dyrektora szkoły, na stronie internetowej szkoły.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje Dyrektor szkoły.

 

III. Procedury COVID-19

 

 

Procedury opracowane zostały na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych- działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 

 • Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 • Zajęcia opiekuńczo-wychwawcze odbywają się w świetlicy w stałej sali i w miarę możliwosci każdorazowo przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • W czasie pobytu na świetlicy dzieci nie powinny opuszczać budynku i ponownie do niego wracać- wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywają się na terenie szkoły.
 • W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły, należy zobowiązać go do przeprowadzeia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

 

 • Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiąujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (między innymi stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W częściach wspólnych szkoły uczniowie noszą maseczki zasłaniające usta i nos, np. kiedy idą do toalety, stołówki, bibllioteki, szatni.
 • W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. W szkole otrzymują materiały papiernicze, farby, plastelinę, włóczki, tkaniny, liście itp. Wykonanych prac nie zabierają do domu.
 • W salach świetlicowych nie ma zabawek, książek, puzzli, klocków.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Na boisku szkolnym i placu zabaw każda klasa izoluje się od innych grup tam przebywających.
 • Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.
 • Wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności.
 • Korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

IV. Cele i zadania świetlicy

 • Głównym celem świetlicy jest:

– zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach szkolnych,

- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy, wspieranie twórczego myślenia.

 • Do podstawowych zadań świetlicy należy:

- zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- organizowanie gier i zabaw ruchowych,

- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 

V. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 • Świetlica szkolna czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, w godzinach 7:00 – 17:00.
 • Uczniowie są kwalifikowani do świetlicy na podstawie kart zgłoszenia, które znajdują się u wychowawcy świetlicy oraz stronie internetowej szkoły.
 • Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia.
 • Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.
 • Odpowiedzialność nauczyciela świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.
 • Wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w danej klasie jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy.
 • Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni, osoby te musza posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych w karcie zgłoszenia.
 • Dopuszcza się, w sytuacjach wyjątkowych, przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym należy wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu, stopień pokrewieństwa.
 • Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 • Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź wykazuje agresywne zachowanie. W takim przypadku ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy. W w/w okolicznościach wychowawca jest zobowiązany skontaktować się z drugim rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi kontaktuje się z komisariatem policji. O zaistniałej sytuacji informuje Dyrektora i pedagoga szkolnego.
 • Życzenie rodziców o nieodbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
 • W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez Dyrektora lub Wicedyrektora w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 • Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do świetlicy.
 • Uczniowie nie używają telefonów i innych urządzeń mobilnych. Wyjątek może stanowić rozmowa z rodzicami.
 • Uczniowie korzystający z wyżywienia będą spożywać obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
 • W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 • Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego na świetlicę.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne oraz inne, zgodnie z potrzebami. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

VI. Zadania nauczyciela świetlicy

 • Opracowanie rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Prowadzenie dziennika zajęć.
 • Sumienne wypełnianie obowiązków.
 • Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu.
 • Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolnąi rodzicami.
 • Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
 • Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.
 • Informowanie rodziców i wychowawców o zachowaniu uczniów.

VII. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

 • punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 • pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy, zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni).

Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia. Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.

 • poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu do domu.
 • zapoznania się z Regulaminem świetlicy. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej skutkuje akceptacją Regulaminu świetlicy.
 • Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą zostać zobowiązani do naprawienia szkody.

VIII. Prawa i obowiązki ucznia

 • Uczeń ma prawo do:

– respektowania swoich praw i obowiązków,

- uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

- rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

- rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

- życzliwego, podmiotowego traktowania,

- swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

- właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)

- poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

- korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw,

- korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

        2. Uczeń ma obowiązek:

- przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,

- zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

- stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,

- informować każdorazowo o przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

- meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,

- ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,

- zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

IX. Dokumentacja świetlicy

 • Regulamin świetlicy.
 • Roczny plan pracy świetlicy.
 • Tygodniowy rozkład zajęć.
 • Ramowy rozkład dnia.
 • Dziennik zajęć świetlicowych.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 • Sprawozdania z działalności świetlicy za I i II półrocze roku szkolnego.