Warszawska Akcja Lato w Mieście 2023

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji Lato w Mieście. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji Lato w Mieście 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 - zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 16 maja 2023 r. o godz. 16.00.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2023 będą publikowane na bieżąco na stronie warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 Zapraszamy!

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Zespole Szkół nr 127 (pełna nazwa szkoły)

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku następnego do ukończenia przez nie 26. roku życia.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

• posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

• złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki,

• przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

• do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

• do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

• opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr 10 1030 1508 0000 0005 5114 7002

• posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr 43 1940 1076 3017 2447 0016 0000

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.[i

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny odpowiedniego Urzędu Dzielnicy.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem, którego miejscem pobytu jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy może złożyć oświadczenie:

 • W Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90, parter - wejście A
 • Wysyłając skan na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wysyłając oryginał na adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Oświaty i Wychowania Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Załączniki:

 

W związku z sygnałami od części rodziców ukraińskich, dotyczących potrzeby urzędowego udokumentowania zakończenia edukacji szkolnej przez uczniów, umieściliśmy na stronie BE spis szkół prowadzących zdalna naukę, rekomendowanych przez   ukraińskie Ministerstwo oświaty (w załączniku tłumaczenie):  Cписок офіційних онлайн-шкіл та платформ в Україні, що організовують навчальний процес в умовах війни - Edukacja (um.warszawa.pl)

Biuro Edukacji jest w trakcie uzgadniania terminu spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Ukrainy, na którym m.in. będzie poruszany i ten temat.

Informacja dla rodziców

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiały przygotowane przez MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

 

Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca:

9.00 - klasa VIII - najpierw sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą.

10.00 - klasy: IV i VII SP oraz wszystkie klasy LO - spotkanie tylko z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

11.00 - klasy I - III - najpierw sala gimnastyczna, a następnie spotkanie z wychowawcami klas.

Jednocześnie informujemy, że rodzice uczniów nie mogą uczestniczyć w ww. spotkaniach.

 

 

 

rodzaj boiska: poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek  sobota  niedziela 
do piłki nożnej 19:30 21:00 19:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 19:30 21:00 09:00 21:00 09:00 21:00
do piłki ręcznej 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 21:00 09:00 21:00
do siatkówki 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 21:00 09:00 21:00
do koszykówki 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 21:00 09:00 21:00
bieżnia 19:30 21:00 19:30 21:00 19:30 21:00 19:30 21:00 19:30 21:00 09:00 21:00 09:00 21:00

Lato w mieście 2021

Wszystkie dzieci uczestniczące w półkoloniach „Zima w Mieście 2021” powinny posiadać i nosić codziennie legitymację szkolną, wodę do picia, maseczkę ochronną.

Obowiązkowe obuwie na zmianę uczniowie zostawiają w boksach szatni.

                        

 

                       RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w okresie 04. – 15.01.2021.

7:00 – 8:30 – Schodzenie się dzieci.

Zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas akcji „Zima   w Mieście 2021”:

- zapoznanie z zasadami dotyczącymi reżimu sanitarnego w związku  z zagrożeniem wirusem COVID-19,

- zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w salach i na świeżym powietrzu,

- zapoznanie z regulaminem sal świetlicowych, dydaktycznych, sportowych.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Codzienne przypominanie o zasadach bezpieczeństwa.

8:30 – 9:15 – Śniadanie ( podział na grupy)

9:15 – 12:30 – Zajęcia zorganizowane:

- warsztaty edukacyjne, kulturalne,

- zajęcia plastyczne, muzyczne,

- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej (w zależności od warunków atmosferycznych),

12:30 – 13:45 – Obiad (podział na grupy)

13:45 – 17:00 – Zajęcia świetlicowe tematyczne:

- zajęcia ruchowe, zawody sportowe,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia czytelnicze,

- zajęcia muzyczne.

Odbiór dzieci.

 

Plan ma charakter poglądowy i może ulec zmianie.

Regulamin, dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii - w ramach, których realizowana jest Warszawska Akcja „Zima w Mieście 2021” - organizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 127 w Warszawie

Regulamin określa warunki udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie Zespołu Szkół nr 127 w Warszawie, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 • Postanowienia ogólne

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

 • uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy o których mowa w ust.1 pkt. 1 i ust. 2 rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • utrata węchu lub smaku.
 • Osoby z zewnątrz nie mogą przebywać na terenie szkoły (zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy), a jeśli ich obecność jest niezbędna wówczas są zobowiązane do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Każda osoba z zewnątrz musi zatrzymać się przy drzwiach wejściowych do szkoły,
  a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi od pracownika szkoły wskazówkami.
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mogą wejść tylko                  do przedsionka szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego od kolejnego opiekuna
  i pracownika szkoły min. 1,5 m. Na dzieci należy oczekiwać przed wejściem do szkoły.
 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz
  z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w ust 3.
 • Higiena i dezynfekcja
 • Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk,
  w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 • Uczniów i pracowników szkoły obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic na terenie szkoły z wyjątkiem zajęć w swojej grupie.
 • Wszystkich pracowników i uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.
 • Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek      i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 • W szkole znajdują się oznaczone pojemniki przeznaczone do wyrzucania zużytych maseczek lub rękawic jednorazowych.
 • Z każdej sali, w której prowadzone są zajęcia, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.

 

 • Organizacja zajęć
 • Zajęcia odbywają się w: salach świetlicowych, dydaktycznych i hali sportowej.
 • Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Grupa liczy do 12 uczestników.
 • Skład grupy nie ulega zmianie.
 • Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.
 • Spotykanie się grup w przestrzeniach wspólnych jest ograniczone do minimum.
 • Korzystanie z boiska, hali sportowej, stołówki, sali komputerowej odbywa się zgodnie   z ustalonym przez kierownika harmonogramem.
 • Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek z wyjątkiem wyjść na pływalnię „Foka” przy ul. Esperanto 5 z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Uczestnicy Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście 2021” wchodzą do szkoły głównym wejściem.
 • Po wejściu do szkoły uczestnicy zobowiązani są zejść do szatni (każda grupa ma oznaczony swój boks), zmienić obuwie zostawiając je w worku, a następnie udać się do sali, w której mają zajęcia.
 • Sale oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Wyżywienie
 • W szkole wyłączone są źródełka wody pitnej.
 • W kuchni obowiązują zasady utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C.
 • Personel kuchni nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.
 • Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 • Personel kuchni ma obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
 • Obiady wydawane są zmianowo, zgodnie z harmonogramem opracowanych przez kierownika.
 • Po każdej grupie blaty stołów są dezynfekowane.
 • Dzieci w sali mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

V. Obowiązki rodziców

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:

 • podania co najmniej dwóch sposobów skutecznego szybkiego kontaktu z nimi, a w razie zmian do natychmiastowego uaktualnienia danych;
 • przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 • stosowania w drodze do/ze szkoły aktualnych przepisów dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej;
 • przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka – objawach sugerujących zakażenie COVID – 19, a wynikających np. z alergii;
 • zaopatrzenia dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust;
 • nieprzysyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji - wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych;
 • dopilnowania, żeby dziecko nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  i zabawek;
 • przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, częste mycie rak wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, ograniczanie stykania się z innymi dziećmi, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
  czy kasłania);
 • natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku jego złego samopoczucia lub wystąpienia objawów chorobowych;
 • respektowania obowiązujących w szkole zasad i procedur w czasie epidemii COVID-19.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
  w odrębnym pomieszczeniu pod opieką pracownika wskazanego przez kierownika półkolonii.
 • Rodzice powiadamiani są o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły i konieczności skorzystania z porady medycznej.
 • Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania kierownika półkolonii o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń jest bezzwłocznie poddawany dezynfekcji.
 • Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 • Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
 • Kierownik półkolonii informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy) o zaistniałej sytuacji.
 • Kierownik półkolonii zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządzana jest notatka lub protokół.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 • Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie wirusem SARS-COV-2: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym kierownika półkolonii, który podejmuje następujące działania:
 • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia kierownika półkolonii odsuwa pracownika od pracy,
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje kierownika półkolonii.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest bezzwłocznie poddawany gruntownemu sprzątaniu.
 • Kierownik półkolonii informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                 i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 • Kierownik półkolonii zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.
 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 • Przez kontakt rozumie się:
  • przebywanie w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  • rozmowę twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  • wspólne zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Osobę z kontaktu NIE uważa się za zakażoną. O postępowaniu w stosunku do osób

     z kontaktu decyduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który może zalecić prewencyjnie:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą
  i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
  w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio            do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji  w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, jest podejmowana we współpracy ze służbami sanitarnymi.