Harmonogram rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2024/2025

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

27 lutego

4 marca
godz. 16.00

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

5 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

5 marca

godz. 13.00

22 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

5 marca

godz. 13.00

21 marca

godz. 16.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia

godz. 13.00

8 maja

do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

9 maja

24 maja
  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca

godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

12 czerwca

godz. 16.00

17 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

12 czerwca

18 czerwca

godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca

godz. 13.00

1 lipca

godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.