Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2023/2024

 Data   Etap rekrutacji
 od do
 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 28 lutego do 6 marca

(do godz. 16.00)

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

7 marca

(od godz. 13.00)

22 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca

(od godz. 13.00)

13 marca

(do godz. 16.00)

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

15 marca

19 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

20 marca

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

7 marca

(od godz. 13.00)

23 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

26 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

(od godz. 13.00)

5 maja

(do godz. 10.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 8 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca

(godz. 16.00)

20 czerwca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca

16 czerwca

(do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej

17 czerwca

18 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

 

19 czerwca (godz. 10.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

15 czerwca

21 czerwca

(do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

28 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

(od godz. 13.00)

30 czerwca

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.