Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 23 lutego do 1 marca (do godz. 16.00)

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

2 marca (od godz. 13.00)

18 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie  


(rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym)  

2 marca (od godz. 13.00)

8 marca (do godz. 16.00)

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

9 marca

15 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

16 marca (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

2 marca (od godz. 13.00)

19 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

(od godz. 13.00)

29 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

16 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

16 czerwca

godz. 16.00

21 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie


(rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym). 

16 czerwca

17 czerwca (do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

18 czerwca

20 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 

21 czerwca (godz. 14.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

16 czerwca

22 czerwca (do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

25 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

(od godz. 13.00)

1 lipca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.