Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025[1]

 

Informacje ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).
 2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:  
 • urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie) [2]
 • dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.
 1. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać
  się o przyjęcie dziecka dopiero,
  kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły[4].
 2. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.
 4. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
 • Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.
 • Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny– nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 • Dzieci pięcioletnie(urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie(urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice[5] chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki[6], składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

[!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Zasady rekrutacji

Termin złożenia wniosku znajdziesz w harmonogramie.

Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:

 • wprowadzisz dane dziecka do systemu,
 • wydrukujesz wniosek,
 • złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 • prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
 • szkoła zatwierdzi wniosek

[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

 

Złożenie wniosku

 1. Możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych[7].
 2. We wniosku o przyjęcie wskaż wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Ustaw je w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku o przyjęcie dołącz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria. W każdym oświadczeniu umieść klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 1. Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
  • wypełnij wniosek,
  • dołącz skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne,
  • podpisz wniosek profilem zaufanym.
  • wypełnij wniosek w systemie,
  • wydrukuj wypełniony wniosek,
  • podpisz wniosek,
  • zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
  • wydrukuj wniosek i wypełnij go,
  • podpisz wniosek,
  • zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
  • informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.
  1. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:
  2. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:
  3. Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:

[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje.

[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku[8].

 1. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym
 2. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
 1. zgłoś się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
 2. następnie postępuj jak w pkt 4 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
  2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:

  • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
  • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9].
 1. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożysz dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
 2. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:
  1. jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:
   • wielodzietność rodziny dziecka;
   • niepełnosprawność dziecka;
   • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
   • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
   • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
   • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
   • objęcie dziecka pieczą zastępczą.
  1. jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
   • dzieci uzyskają równorzędne wyniki,
   • przedszkole lub szkoła nadal mają wolne miejsca,

na drugim etapie komisja bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe z uchwały Rady Warszawy.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.

 1. Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:
  • pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,
   lub
  • elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.  
 3. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.

 

Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
  [!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  [!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:

 • ogólnodostępnych,
 • integracyjnych.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:

 1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
  1. złóż we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny

lub

  1. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
 1. Układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
  1. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

  1. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
  za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
 2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.

 

[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

[2] art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

[5] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[6] art. 153 ust. 2 ustawy

[7] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[8] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

 • 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[9] Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 800)