Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
na rok szkolny 2021/2022

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat  -  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat[1].  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku o przyjęcie, burmistrz dzielnicy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego[2]

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie między datą rozpoczęcia etapu składania wniosków

 • o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

4. Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Nie ma ograniczenia liczby placówek przedszkolnych, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka.[3]

5. Informacje ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci mieszkające w Warszawie:
  • dzieci 3- 4- 5- 6-letnie (urodzone w latach 2018-2015), oraz
  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dziecka urodzonego w 2019 roku dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły[4].
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola/szkoły podstawowej biorącej udział w rekrutacji.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów jest po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (dla dzieci z tego samego rocznika lub różnych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

6. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko[5].

Jeśli rodzic/opiekun prawny nie złoży takiej deklaracji w terminie określonym w harmonogramie, oznacza to rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

7. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku  o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie
   do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

lub

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

lub

  • wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
  • występują do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,

  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka (w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka),

  • dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

  • podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

   lub

  • występują do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,

  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka (w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka),

  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

    lub

  • wypełniają papierowy wniosek odręcznie (podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka) i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

·       

 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców, konieczne jest dołączeniu do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek i/lub oświadczenia, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku[6]
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[7].
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz dzielnicy:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryteria komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017  Rady m.st. Warszawy ze zm., tzw. kryteria samorządowe.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
  • pisemnie - w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

lub

  • elektronicznie - w systemie informatycznym.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 • Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
 • Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 • Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich przedszkolach/szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie, w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym.
 • Rodzice, gdy układają listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
  • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

  • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

 

[1] art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

[2] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe

[3] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków
o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

[5] art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

[6] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

 • 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[7] Art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe