58 1090 1043 0000 0001 3444 0449

Santander Bank Polska S.A.

Rada Rodziców działa obecnie w Zespole Szkół nr 127 - czyli Szkole Podstawowej nr 389 i CLXI Liceum Ogólnokształcącym.

Skupia przedstawicieli wszystkich klas, wyłanianych w tajnym głosowaniu.

Prezydium Rady Rodziców przedstawia się następująco:

Przewodniczący - Jacek Pawul

Wiceprzewodniczący - Agnieszka Wachnicka - Gałecka

Skarbnik - Danuta Stokłosa - Marques

Sekretarz - Małgorzata Wardzińska

Rada Rodziców aktywnie włącza się w życie szkoły. Opiniuje ważne dokumenty, regulujące pracę wychowawczą i dydaktyczną w gimnazjum. Wspiera dyrekcję szkoły w realizacji rozmaitych zadań.  Ze środków zgromadzonych na koncie RR finansowane są również zakupy pomocy naukowych i wyposażenia. Rodzice włączają się w działalność na rzecz motywowania młodzieży do nauki, fundując nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz w rozmaitych konkursach. Rada Rodziców wspiera też naszych wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej-u uzasadnionych przypadkach finansuje ich udział w wycieczkach szkolnych Rada Rodziców finansuje również zakup książek do szkolnej biblioteki, przyznaje zapomogi losowe.