WOLANTARIAT SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 127 W WARSZAWIE

"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

WOLONTARIAT- TO ŚWIADOME , DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE ANGAŻOWANIE SIĘ NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Członkami mogą być nie tylko uczniowie, ale też kadra pedagogiczna, absolwenci, rodzice. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego. Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem. Wolontariat ściśle współpracuje samorządem szkolnym Zespołu Szkół nr 127 Warszawie.

Wolontariat stwarza szansę:

wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
rozwijania zainteresowań,
zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
zawarcia przyjaźni,
wywierania wpływu na zmiany społeczne,
zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.
Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:

dużo optymizmu i chęci do działania, motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,

odpowiedzialność,

wrażliwość,

systematyczność.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym– zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym –nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz .

Być lojalnym– zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych. Przestrzegać zasad– nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie– pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Chętnie uczyć się– rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać– staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą– będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać– praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

PRAWA WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw .
Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu .
Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego .
Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy .
Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą .
Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami .
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza

Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
– zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

– zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

– zasada troski o los słabszych

– zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

SPOSOBY EWALUACJI

– sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego

– rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze

– potwierdzenia wpłat na konta fundacji

– zdjęcia z imprez

– podziękowania od osób i instytucji

PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIUSZA:

„Możesz na mnie polegać” współpraca z fundacją......
Zbiórki żywności
Zbiórki nakrętek
„Góra Grosza”
WOŚP
„Dzień Ziemi”
Zbiórki żywności dla zwierząt ze schroniska
Krwiodawstwo / LICEALISTÓW PENOLETNICH/
Świetlica socjoterapeutyczna
Wolontariat naukowy
Wolontariat przedszkolny
Otwartość na wszelkie propozycje otwierające nowe pola działań na rzecz innych.