Statut Szkoły podstawowej nr 389

im. Stefana Starz&yńskiego w Warszawie

 

PODSTAWA PRAWNA

&1

 Niniejszy Statut opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&2

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie;
 • oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;
 • statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie z siedzibą przy Smoczej 19, 00-950 Warszawa;
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1148 ze zm.);
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie;
 • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 389 Stefana Starzyńskiego w Warszawie;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
 • uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono oddział w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołecznego Warszawa, z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • 3

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 19, jest szkołą publiczną, realizującą podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, programy własne nauczycieli oraz innowacje dydaktyczne.
 2. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 3. Szkoła nosi imię Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.
 • 4
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołecznego Warszawa z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Szkołą jest jednostką budżetową m. st. Warszawy. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
 • 5
 1. W szkole są oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania.
 2. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne – zwane dalej „0” – realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 4. (uchylono)

 

 • 6.
 1. Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele i zadania SZKOŁY

 • 7
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oświatowej, a także w Programie wychowawczo- profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb naszego środowiska. Szkoła respektuje przepisy prawa, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i poszanowaniem ich godności osobistej, w szczególności:

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i specjalnych form pracy dydaktycznej;

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

4)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i jednostkach;

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

1a. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 1. Celem szkoły jest:

1) kształcenie i wychowanie uczniów oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie;

1a) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego uczniów;

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

3a) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;

3b) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) kształcenie i wychowanie uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju
i świata, o kulturze i środowisku naturalnym;

5) wpajanie uczniom zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;

6) rozwijanie zdolności, i zainteresowań oraz  kompetencji uczniów, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

6a) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6b)  ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

6c) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

6d) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

6e) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

6f)   wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

6g)  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

6h)  zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

6i)  ukierunkowanie ucznia ku wartościom;

7)    sprawowanie opieki nad uczniami w szkole i w trakcie wycieczek szkolnych;

8) dbanie o bezpieczeństwo uczniów, ochronę ich zdrowia, ochronę przed demoralizacją, przemocą oraz innymi przejawami patologii społecznych;

9) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 • 7a

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3.  Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;

2)  treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 2. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski
 5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 6. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

 • 7b

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach  kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)    rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)    praca w zespole i społeczna aktywność;

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

 • 7c

 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia.

 

 • 8
 1. Na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii lub/ i etyki w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
 2. W uzasadnionych przypadkach szkoła umożliwia uczniom indywidualne nauczanie.
 3. Szkoła otacza opieką uczniów zdolnych poprzez wspieranie rozwoju i promowanie osiągnięć.
 • 9
 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

4a)  realizuje ramowy plan nauczania;

4b) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne,
 • wykonuje działania na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • podejmuje działania mające na celu rozwijanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla innych kultur, religii, przekonań.
 • organizuje opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez zapewnienie:
  • realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
  • zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  • integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 • zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania
  i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
 • umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
 • umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
  i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

2.  Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz  podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.

 • 10

1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów wymagających takich zajęć;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Zajęcia edukacyjne wymienione w § 10 pkt 1 organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 • 11

Misją naszej szkoły jest: „Nasz absolwent lubi i potrafi się uczyć, kocha sport, świetnie radzi sobie w życiu.”

Rozdział III

Organy Szkoły, ich kompetencje i zasady współpracy

 • 12

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców.

 1. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa.
 • 13

DYREKTOR SZKOŁY

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
 • organizowanie całości pracy dydaktycznej;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami finansowymi szkoły określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organizacji związkowych, o ile organy te działają na terenie szkoły;
 • współpraca z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w odrębnych przepisach;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy wolontariatu szkolnego, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • współpraca z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz z osobami lub instytucjami, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym celu udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej opieki;
 • organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej;
 • dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
 • odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

3. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1)  przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;

2)  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

3)  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a)  diagnozę pracy szkoły,

b)  planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c)  prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4)  monitoruje pracę szkoły.

4. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:

1)  podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.

5. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

 • 14

Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.

 

 • 15
 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 • 16
 1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji działających w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej.
 2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
  • pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
  • wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
  • umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich
  • wpływa na integrację uczniów
  • wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów;

 1. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.

 

 • 17

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,
 i samorządem szkolnym.

 

 • 18

Dyrektor szkoły po otrzymaniu orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
o potrzebie nauczania indywidualnego organizuje nauczanie indywidualne.

 

 • 19

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły.

 

 • 20

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 • 21

WICEDYREKTOR

 1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły.
 2. Zakres zadań i kompetencji wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.

 

 • 22

RADA PEDAGOGICZNA

1. Radę pedagogiczną tworzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej
i opiekuńczej szkoły.

2. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie
z regulaminem rady.

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 • 23

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planu pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwal w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w cele doskonalenia pracy szkoły,
 • opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania i statutu szkoły.
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:

 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły, propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych;
 • poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli;
 • wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawie przyznawania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły podstawowej lub jego zmian i uchwala go po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd szkolny,

4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5.    Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły, którego postępowanie budzi zastrzeżenia jej członków rady. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6.  Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie wicedyrektora lub innej osoby pełniącej funkcje kierownicze.

7. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, który nie może byś sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

9. Zebrania rady są protokołowane.

10. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11. Obecność nauczycieli na radzie pedagogicznej jest obowiązkowa.

12. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2 
o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

13. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

14. Praca rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jak i w okresie pracy standardowej jednostek systemu Oświaty, czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek, mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu artykułu 2 punkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Przepis stosuje się także do rodziców uczniów absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

 • 24

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwiązania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
   z dyrektorem;
  • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 1. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

 • 25

RADA RODZICÓW

1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez:

 • występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawami szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na wspieranie działalności statutowej szkoły Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym koncie bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, a także do oceny pracy nauczyciela;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych
  w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 • opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

2. W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców.

3.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców: zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

4. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe; w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

5. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
 • współprace ze środowiskiem lokalnym;
 • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole;
 • organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;
 • tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;
 • współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy i szkoły.

6. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

8. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 

 • 26

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

 1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny.
 2. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów w szkole jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 4. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 5. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 6. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 7. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
 • 27

1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły, gdy inne możliwości porozumienia zostały wyczerpane, można zwrócić się do dyrektora  z prośbą o mediację.

 1. Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 2. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek jednej ze stron sporu.
 3. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli w sporze między organami, stroną jest dyrektor szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje zespół mediacyjny składający się z 5 osób, powołany przez radę pedagogiczną spośród jej członków, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 5. Zespół podejmuje działania na wniosek jednego z organów lub dyrektora szkoły.
 6. Zespół mediacyjny przez rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 7. O swojej decyzji zespół mediacyjny zawiadamia obie strony sporu, a decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna.
 8. Jeżeli istnieje konflikt pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną, mediację powinien podjąć organ prowadzący lub nadzorujący szkołę.

Rozdział IV

Organizacja PRACY SZKOŁY

 

 • 28
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły,
  w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w pkt. 2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 29 maja danego roku po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zakładowych organizacji związkowych.

4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
 • liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b)  tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,

c)  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e)  wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,

f)  tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

9)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

10)  liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

12) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

5. Arkusz organizacji zawiera również postanowienia dot. oddziału przedszkolnego.

 • 29
 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecność nauczycieli.
 2. W klasach I-III szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel wychowawca, przestrzegając przydziału czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia wynikające z planu nauczania.
 3. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.
 5. Szkoła prowadzi oddziały innowacyjne zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 6. W szkole są tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone
  w języku polskim i w języku hiszpańskim, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 • 30
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza.

1a. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

1b. Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy

1c. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

1d.  Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I – VIII.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć przeznaczony na poszczególne zajęcia wynikające z planu nauczania.

2a. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć terapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.

2b.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 2a
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 1. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV – VIII jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły
 3. Przerwy międzylekcyjne są 10 i 15 minutowe, a przerwa obiadowa trwa 20 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły.
 5. Organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
 • dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem ze szkoły;
 • organizacji zajęć w szkole w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15 o C lub jest niższa;
  • temperatura w salach lekcyjnych podczas trwania zajęć jest niższa niż 18 o C;
  • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

9.W sytuacjach wyjątkowych w szkole może być prowadzone nauczanie zdalne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody odpowiednich władz. Zasady dotyczące zdalnego nauczania regulują odrębne przepisy.

10.Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 • 30a

 

 1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może dzielić dany oddział, za zgoda organu prowadzącego jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.
 3. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 2 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział.
 4. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 5. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 6. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
  • pomoc nauczyciela.

7.  W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 6 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub;

2) pomoc nauczyciela.

8. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.

 

 • 31

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 • 31a

 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

1)  na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców.

 • 32
 1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne wspierające
  i rozwijające oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
 2. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła prowadzi wymianę młodzieży szkolnej z uczniami innych szkół oraz warsztaty językowe poza granicami kraju.
 3. Dla uczniów mających trudności w nauce lub uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.
 4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.
 • 33

Zakres zajęć pozalekcyjnych może być opiniowany przez radę pedagogiczną i jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

 • 34
 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły w czasie przerw pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, którzy organizują wycieczki, korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznania uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole.
 4. Na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami BHP.
 5. Nauczyciele wychowawcy klas I – III prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie mają obowiązek sprowadzić uczniów do szatni oraz sprawdzić:
 • czy wszyscy uczniowie zostali odebrani przez rodziców, ewentualnie osoby do tego upoważnione lub za wcześniejszą zgodą rodziców sami poszli do domu;
 • czy wszyscy uczniowie korzystający ze świetlicy udali się do niej.
 • 35

W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp., oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 • 36
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Funkcję wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

 

 • 37
 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów
  i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz podręczników, ustala
  w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż dwóch dla danych zajęć edukacyjnych.
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania
  i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez cały etap edukacyjny.
 6. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczne, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 7. Dyrektor szkoły może podejmować działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

 • 38

Na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.

 • 39

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły
i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela .

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

3.  Do zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
 • gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 • konserwacja zbiorów.

4. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:

 • gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych;
 • gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę;
 • korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

8. Do zbiorów bibliotecznych należą:

 • programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
 • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;
 • wydawnictwa informacyjne i albumowe;
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży;
 • czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;
 • czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;
 • wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
 • zbiory multimedialne;
 • materiały regionalne i lokalne.

9. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza się obowiązek kierowania biblioteką.

 11. Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami w zakresie:

a)  rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)  pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

c)  rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;

2)  nauczycielami w zakresie:

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych,

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;

3)  rodzicami w zakresie:

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów  przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.

12. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych.

13. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.

14. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 • 40

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

W szkole istnieje możliwość spożycia odpłatnych gorących posiłków w stołówce szkolnej prowadzonej przez ajenta.

 • 41

ŚWIETLICA

 

 1. W szkole działa świetlica szkolna przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać na terenie szkoły po lekcjach ze względu na pracę zawodową rodziców lub trudną sytuację rodzinną.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą.
 3. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy.
 4. Plan pracy świetlicy jest załącznikiem do planu pracy szkoły i musi być z nim skorelowany.
 5. Organizacja pracy świetlicy, w tym godziny pracy świetlicy, jest ustalana przez kierownika świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Wniosek o zapisanie ucznia do świetlicy składają rodzice do sekretariatu szkoły.
 7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 9. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
 10. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez dyrektora.

 

 • 42

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

 • zapewnianie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • zapewnianie wszystkim uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego;
 • realizowanie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę
  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci poza placówką.

2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą:

 • oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa oświatowego;
 • dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, podjął decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 7 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 8 lat;
 • liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;
 • opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje dwóch nauczycieli;
 • czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut; czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci;
 • w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu prowadzącego; liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły;
 • zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej;
 • czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie powinien przekraczać 30 minut.

3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców określa Regulamin świetlicy:

 • Opiekę nad dziećmi przebywającym w świetlicy szkolnej sprawują wyznaczeni nauczyciele świetlicy;
 • podczas pobytu w świetlicy szkolnej dziecko podlega zasadom określonym w regulaminie świetlicy, który stanowi odrębny dokument.

 

Rozdział V

OBOWIĄZEK SZKOLNY, ZASADY REKRUTACJI

 • 43

 

1. Zasady ogólne przyjęcia do klas pierwszych i klasy „0”

 • Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku lat 6, wypełniający obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Nabór kandydatów do oddziałów przedszkolnych odbywa się drogą elektroniczną na podstawie odrębnych przepisów;
 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa nie dłużej niż do 18 roku życia;
 • W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 7-letnie może zostać odroczone ma wniosek rodziców. Do wniosku rodzice są zobowiązani dołączyć opinię PPP, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • Rodzice mają możliwość zapisania do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecka 6 letniego, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej i lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
 • Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zasady rekrutacji regulują odrębne przepisy.
 • 44
 1. Do klasy VII dwujęzycznej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów, którzy:
  • otrzymali promocję do klasy VII;
  • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadza i ocenia komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli szkoły.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 44 pkt 1 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę łącznie kryteria określone odrębnymi przepisami.
 4. Rekrutacją do klas ogólnodostępnych objęci są uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII.
 5. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.
 6. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.
 7. Zasady przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych w szkole określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VI

UczniowIE

 • 45

Prawa i obowiązki

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programami poszczególnych przedmiotów oraz kryteriami i zasadami oceniania,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4)  zapoznania się z programem nauczania,

5) poszanowania swojej godności,

 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań z szacunkiem dla innych osób,
 • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych wcześniej kryteriów w skali 1-6 z każdej formy sprawdzania jego wiedzy,
 • powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 • niezadawania prac domowych na święta i ferie
 • nieprzeprowadzania prac klasowych w pierwszym dniu po zakończeniu przerwy świątecznej lub ferii.
 • rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas trwania ferii nie zadaje się prac domowych),
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, pod nadzorem osób upoważnionych,
 • korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
  i rozrywkowych na terenie szkoły,
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
  w organizacjach działających na terenie szkoły,
 • egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w sytuacjach i na zasadach określonych
  w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania,
 • korzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, działającego na terenie szkoły,
 • jawnej i umotywowanej oceny,
 • brania udziału w konkursach i olimpiadach,
 • ochrony przed przejawami przemocy, agresji, zastraszania,
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
 • podejmowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działań z zakresu wolontariatu,
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. (uchylono)

 

 • 45a

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1.  Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

2.  Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.

3.  Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

4.  Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

5.  Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

6.  Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8.  Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

9.  Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.  Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

 • 46
 1. Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności;

2) aktywnie uczestniczyć oraz właściwie zachowywać się podczas zajęć lekcyjnych;

 • regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
 • usprawiedliwiać nieobecności w terminie 14 dni od zakończenia okresu nieobecności
  w formie pisemnej w dzienniczku podając przyczynę nieobecności;
 • nadrabiać zaległości programowe;
 • godnie reprezentować swoją szkołę;
 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły i odnosić się do wszystkich z szacunkiem, niezależnie od ich przekonań i poglądów;
 • dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;
 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
 • dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne własne i innych, a także pamiętać o tym, że za wyrządzone szkody materialne odpowiedzialność ponoszą rodzice;
 • dbać o schludny wygląd oraz nosić stosowny strój, zmieniać obuwie na terenie szkoły, na jasnej podeszwie;
 • szanować symbole narodowe, szkolne i kultywować tradycje szkoły;
 • przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych;
 • przestrzegać zakazu palenia papierosów, w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji odurzających;
 • podporządkować się postanowieniom zawartym w statucie szkoły oraz innym postanowieniom dyrektora i rady pedagogicznej, które wynikają z bieżącej działalności placówki;
 • punktualne przychodzić na lekcje;
 • usprawiedliwiać nieobecności (więcej niż 40 godzin nieobecnych
  i nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie oceny zachowania do nieodpowiedniej);
 • rzetelne przygotowywać się do lekcji (odrabiać prace domowe, przynosić niezbędne materiały, przybory itp.);
 • wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec oddziału i szkoły;
 • poprawne zachowywać się podczas lekcji i przerw, na terenie klasy i szkoły, na boisku, na wycieczce, (nie uczestniczyć w bójkach, nie kraść, nie wyłudzać pieniędzy, podczas lekcji nie jeść i nie żuć gumy);
 • unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami;
 • informować o zauważonych zagrożeniach;
 • dbać o mienie własne, uczniów i szkoły;
 • przestrzegać zasad higieny i dobrego smaku;
 • przestrzegać, aby podczas zajęć telefon komórkowy lub inne nośniki elektroniczne były wyłączone i znajdowały się w plecaku;
 • przestrzegać społecznych norm współżycia (szczerość, prawdomówność, odpowiedzialność za własne czyny i słowa, szacunek dla drugiego człowieka);
 • zmieniać obuwie (na terenie szkoły obowiązuje obuwie na jasnej podeszwie (tekstylne, sandały);
 • nosić na terenie szkoły w trakcie uroczystości szkolnych i w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz stroju galowego: krawat, biała bluzka lub koszula, granatowa, czarna lub szara spódnica/długie spodnie, ewentualnie marynarka w tych kolorach;
 • posiadać i przynosić do szkoły dzienniczek służący do korespondencji z rodzicami; na pierwszej stronie dzienniczka musi znajdować się imię i nazwisko ucznia, telefony kontaktowe do rodziców oraz wzory podpisów rodziców.
 • 47

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 • 48

RODZAJE NAGRÓG ORAZ TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ OD PRZYZNANEJ NAGRODY

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

1) pochwałę na forum oddziału;

 • pochwałę na forum szkoły;
 • list pochwalny skierowany do rodziców;
 • nagrodę rzeczową;
 • za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz wysokie wyniki w nauce – średnia 4, 75 i powyżej- uczeń może otrzymać stypendium ze środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę;
 • tytuł „Najlepszy Absolwent”;
 • uczniowie klas I-III – nagrodę za szczególne osiągnięcia ustala wychowawca
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

3. Pod koniec każdego roku szkolnego wybrany zostaje „Najlepszy absolwent”. Kandydatów zgłaszają wychowawcy ostatnich klas i przedstawiają ich sylwetki na posiedzeniu rady pedagogicznej. Uczeń zgłaszany do tytułu „Najlepszego absolwenta” powinien uzyskać na zakończenie roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75, zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i godnie ją reprezentować.

 

 • 49

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń wobec przyznanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do osiągnięć ucznia.

2. Pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem mogą być złożone w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez ucznia nagrody. Wnoszący winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny.

2a. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.

2b.  Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały dostarczone do sekretariatu Szkoły.

2c.  Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.

2d. W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą m.in. wychowawca klasy i pedagog szkolny.

4.  Komisja  rozpatruje sprzeciw i podejmuje decyzję poprzez głosowanie.

5.  O wyniku rozstrzygnięć wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia.

 • 50

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może ponieść następujące konsekwencje:

1) upomnienie lub naganę wychowawcy oddziały klasy;

2) odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

3) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły udzieloną w formie pisemnej lub ustnej,

 • rozmowę dyscyplinującą przeprowadzoną przez dyrektora, wychowawcę lub pedagoga szkolnego;
 • przeniesienie do oddziału klasy równoległej;

5a) przeniesienie do innej szkoły;

 • obniżenie oceny z zachowania;
 • (uchylono)
 • pozbawienie pełnionych funkcji;
 • prace na rzecz szkoły .

2. Kary mogą być stosowane łącznie.

3. Kary mogą być udzielane na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, nauczycieli, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców.

4. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia.

5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

 • 51

1. Od wymienionych kar uczeń ma prawo odwołać się za pośrednictwem wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od otrzymania decyzji o karze. Dyrektor rozpatruje wniosek odwoławczy wraz z pedagogiem szkolnym i wychowawcą,
a w szczególnych przypadkach także z radą pedagogiczną w terminie 3 dni. Dyrektor może: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

2. Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 • 52

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY PRZENIESIENIU UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY

1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły podstawowej.

2. Wniosek dyrektora, o którym mowa w pkt. 1 następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Dotyczy to ucznia, który:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;

2) dopuszcza się kradzieży;

3) wchodzi w konflikt z prawem;

4) demoralizuje innych uczniów;

5) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły;

 • nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia,
 • świadomie i celów niszczy mienie wspólne i cudze,
 • ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
 • jest agresywny – dokonuje pobić i włamań;
 • używa przemocy psychicznej i fizycznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
 • nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.
 1. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym i wychowawcą.
 2. Uczeń jest skreślony z listy uczniów szkoły z końcem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy SZKOŁY

 • 53

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Można także zatrudnić psychologa, pedagoga;

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1, określają odrębne przepisy;
 2. Liczbę pracowników określa arkusz organizacji;
 3. Nauczycieli, pracowników obsługi zatrudnia dyrektor szkoły.
 • 54

NAUCZYCIELE

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pracy
  i przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  • realizowanie obowiązującej podstawy programowej;

1a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły;
 • systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów oraz jawność oceniania;

5a) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;

5b) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 • eliminowanie, w miarę możliwości, przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji szkolnej;
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego, realizowanie jej postanowień i uchwał;
 • systematyczna współpraca z rodzicami i wychowawcami klas;
 • zaznajamianie uczniów ze szczegółowymi kryteriami ocen przy rozpoczęciem pracy
  w danej klasie w każdym roku szkolnym;
 • pełnienie dyżurów opiekuńczych podczas przerw;
 • dbanie o pomoce dydaktyczne;
 • chronienie danych osobowych uczniów;
 • prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 • dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone w poradnio specjalistycznej;
 • wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 • udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy;
 • doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub przy współudziale uczniów, dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny;
 • systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte zajęcia;
 • przestrzegać tajemnicy służbowej;
 • przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności w pracy, punktualnie zaczynać i kończyć zajęcia;
 • respektować prawa ucznia;
 • natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 • zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić
  o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

4. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych
w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.

 • 55

1. Wychowawca oddziału klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów w oddziale, powiernikiem i mediatorem
w rozstrzyganiu kwestii spornych.

 1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) otoczenie opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;

 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia oddziałowego integrujących uczniów;
 • współpraca z nauczycielami uczącymi w celu koordynowania działań wychowawczych;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym;
 • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków;
 • zawiadamianie rodziców o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania;
 • pomoc w organizowaniu życia kulturalnego oddziału;
 • dokonywanie analizy wyników nauczania i pracy wychowawczej oddziału oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • koordynowanie pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla oddziału;

systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej;

 • przeprowadzanie zebrań klasowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły, przekazywanie rodzicom wszelkich informacji na temat uczniów, oddziału
  i szkoły, dbanie o prawidłowy obieg informacji;
 • planowanie i koordynowanie udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

 • 56

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

1a.  W szkole działają także zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy powołani przez dyrektora szkoły.

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
 2. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. zespoły problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 3. Celami i zadaniami zespołu przedmiotowego są:
 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
 • wspólne opracowywanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć;
 • opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII oraz materiałów ćwiczeniowych;
 • wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
 • omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
 • opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
 • prowadzenie lekcji otwartych;
 • wymiana doświadczeń;
 • opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.

4. Dyrektor może tworzyć także inne zespoły problemowo- zadaniowe. Ich pracą kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale wraz z wyznaczonym pedagogiem szkolnym tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów danego oddziału, w tym posiadających opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, którego pracami kieruje wychowawca.

 • 56a

OCENA PRACY NAUCZYCIELI

1. Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, rady pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego dokonuje oceny pracy nauczyciela.

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły;

3) kulturę i poprawność języka;

4) pobudzanie inicjatywy uczniów;

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela;

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:

1)  obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela;

2)  obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;

3)  analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej;

4)  rozmowa z ocenianym nauczycielem;

5)  wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela;

6)  sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela;

7)  arkusze samooceny.

 • 56b

Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2.  Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.

3.  Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

1)  punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2)  aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych);

3)  dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;

4)  zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;

5)  egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw;

6)  niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - w szczególności w toaletach
i szatniach sportowych;

7)  natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4.  Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej.

5. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.

7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole.

 • 56c

Dyżury nauczycielskie

1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.

2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3.  Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

 • 56d

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów

 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.
 3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
 4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 5. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
 6. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
 7. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
 8. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.
 9. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 10. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

 

 • 57

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa szkole należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

10)  systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

2. Po rozpoznaniu sytuacji życiowej ucznia szkoła wnioskuje o pomoc materialną przyznawaną przez władze  samorządowe i organizacje zewnętrzne.

 

 • 58

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,  wynikaw szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) z zaburzeń zachowania i emocji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)  rodzicami uczniów;

2)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)  placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)  innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane
w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

9. Godzina zajęć trwa 45 minut, Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach,
o prowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

 

 • 59

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 • organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;
 • wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji;
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;
 • wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych;
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
 • organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 • pomoc w zakresie prac organizacyjno-technicznych;
 • gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych
  i materiałów ćwiczeniowych;
 • selekcjonowanie zbiorów;
 • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

 

 • 59a

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

 1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych
  i systematycznych działań w celu wspieranie dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia
  i zawodu.
 2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 4. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
  • zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
  • obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia
   w zawodzie;
  • zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  • zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zajęciach z wychowawcą.
 • 59b

 

 1. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 2. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
 3. Program zawiera:
  • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe,

b) oddziały, których dotyczą działania,

c)  metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,

d)  terminy realizacji działań,

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,

 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
 1. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych
  z doradztwem zawodowym.

 

 • 60

DORADCA ZAWODOWY

1. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6)  wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) realizacja działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.

2.  W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. W  szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

 • 60a

 

 1. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • biblioteką pedagogiczną;
 • organem prowadzącym;
 • urzędem pracy;
 • pracodawcami, organizacjami pracodawców;
 • samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi;
 • Stowarzyszeniami lub samorządowymi zawodowymi;
 • placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi.

2. W ramach współpracy podmioty wymienione w ust. 1 mogą w szczególności organizować wizyty zawodoznawcze.

 • 61

NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Kompetencje nauczyciela oddziału przedszkolnego:

1) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy;

2) poszanowanie godności ucznia i respektowanie jego praw;

3) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów;

4) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i opiekę zdrowotną;

5) odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu uczniów w czasie zajęć w placówce oraz zajęć realizowanych poza nią;

6) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów oraz ich zainteresowań i zdolności;

7) wspieranie samodzielnych działań uczniów i pomoc w dostrzeganiu problemów i ich rozwiązywaniu: nauka zasad postępowania, umożliwianie dokonywania wyborów, wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności;

8)  tworzenie okazji do pełnienia przez uczniów różnych ról społecznych;

9)  udzielanie pomocy uczniom w budowaniu systemu wartości: dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń;

10) uczenie uczniów wzajemnego współdziałania w różnych sytuacjach;

11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów;

12) przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i przekazanie jej rodzicom wychowanka.

 

 • 62

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 

 1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, która zajmuje się koordynowaniem współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i lekarzami pierwszego kontaktu i SP ZOZ. Do jej zadań należą również: oświata i profilaktyka zdrowotna, prowadzenie dokumentacji uczniowskiej oraz prowadzenie badań przesiewowych i bilansowych.
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

 1. Cele są realizowane poprzez:

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;

2)  wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3)  edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia.

 • 63

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

 

 • Rozdział VIII

Rodzice, WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

 • 64
 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w uzgodnionych terminach (zebrania, dni otwarte, umówione spotkania z nauczycielami);

2) uzyskania pełnej informacji o obowiązujących zasadach promowania i klasyfikowania;

 • porad pedagoga szkolnego;
 • zgłaszania wniosków i propozycji do rady pedagogicznej i rady rodziców, występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
 • wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli i przedstawiania ich zainteresowanym pedagogom, dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów, z zachowaniem właściwej drogi służbowej;
 • wyboru zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka oraz zajęć nadobowiązkowych: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie;

6a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy
i szkole;

6b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
 i przyczyn trudności w nauce:

a)  na zebraniach,

b)  podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej

z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c)  w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

6c)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

6d)  udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

6e)  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły;

7) zwrócenia się do dyrektora z wnioskiem o:

a) odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego,

b) objęcie ucznia indywidualnym tokiem lub programem nauczania,

c)  realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

d) objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 • wspieranie procesu nauczania i wspomaganie w procesie wychowania;
 • udzielanie szkole, w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej;
 • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych;
 • przekazanie wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki w szkole.
 • kontrolowanie minimum 1 raz w tygodniu osiągnięć edukacyjnych i frekwencji dziecka w dzienniku elektronicznym.
 • zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez szkołę w dzienniku elektronicznym

3. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wobec ucznia przez jego rodziców lub niereagowania na wskazania szkoły, dyrektor szkoły może powiadomić o tym fakcie organ nadzorujący szkołę, policję, Straż Miejską lub organy sądowe.

4. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

5. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 

Rozdział IX

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 • 65

INFORMACJE OGÓLNE

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i nauki poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć mniejszości narodowych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych i klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)  ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o jego uzdolnieniach.

6. Ocenianie pełni funkcję:

1) diagnostyczną - monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb;

2) klasyfikacyjną - określanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;

3) motywującą.

7. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanych wiadomości;

2) rozumienie materiału naukowego;

3) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce;

4) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i bierze się pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkolę na rzecz kultury fizycznej.

8. Oceny dzielą się na:

1) Bieżące;

2) Klasyfikacyjne śródroczne;

3) Klasyfikacyjne roczne i końcowe i ustalone są w stopniach określonych
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

    

 • 66

 

1.  Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o kryteriach, warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 • 67

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1- 3, który objęty jest pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

 • 68

1.  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

1a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1b.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1c. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub uniemożliwiającego ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

 • 69

1.  Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice poprzez złożenie oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

2.  Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.

3. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

3a.  W przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia religii i etyki umieszcza się oceny klasyfikacyjne otrzymane z obu zajęć.

3b. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.

4. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu wstawia się kreskę („religia/etyka ----------------) bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

    

 • 70

 

1.  Dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2.  W przypadku ucznia, o którym mowa punkcie 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 71

 

1.  Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia rodzic składa pisemne oświadczenie na ręce wychowawcy.

2.  Uczeń nieuczęszczający na zajęcia o których mowa w § 69 punkt 1, § 70 i § 71 pkt 1  przebywają na terenie biblioteki szkolnej pod opieką nauczyciela lub w innym miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

    

 • 72

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA

1. Formy i metody:

1) test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej lub po danym roku nauki w szkole;

2) egzaminacyjne testy próbne;

3) kartkówka (obejmująca materiał z jednego lub dwóch bieżących zagadnień);

4) praca klasowa (sprawdzian) (obejmująca większą partię materiału);

5) odpowiedzi ustne;

6) referaty, prezentacje, dyskusje;

7) praca w grupach, prace pisemne;

8) praca i aktywność na lekcji;

9) opracowania i pomoce dydaktyczne przygotowane przez ucznia;

10) ćwiczenia praktyczne, zajęcia warsztatowe;

11) prace domowe;

12) projekt edukacyjny;

13)  inne.

2. Wyboru form i ich liczby dokonują nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę przedmiotu i oddziału.

 

 • 73

1.  Dla uczniów klasy VIII przeprowadzane są egzaminy próbne. Obejmują one wyłącznie treści programowe zrealizowane i omówione do czasu przeprowadzenia egzaminów.

2. Ocena z egzaminu próbnego traktowana jest jako jedna z ocen bieżących.

3.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów sprawdzają, oceniają i omawiają egzaminacyjne testy próbne.

4.  Wychowawcy oddziałów, które przystąpiły do egzaminu próbnego, dopilnowują, by ich uczniowie mieli wgląd do sprawdzonych i ocenionych arkuszy.

5.  Wychowawcy klas przekazują rodzicom uczniów informacje o wynikach egzaminów próbnych.

 • 74

1.  Pisemne prace sprawdzające obejmujące większą partię materiału z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w terminarzu dziennika elektronicznego. Prace  te powinny być poprzedzone powtórzeniem.

2.  W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe pisemne 45-minutowe, a w ciągu dnia jedna taka praca klasowa.

3.  Krótkie prace pisemne, tzw. kartkówki muszą być zapowiadane. W ciągu dnia, w którym nie ma zapowiedzianego sprawdzianu, mogą się odbyć nie więcej niż trzy kartkówki, a w dniu, w którym został on zapowiedziany, najwyżej dwie.

4. Wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel sprawdza w formie pisemnej i ustnej.

5.  Pisemna praca klasowa powinna zostać sprawdzona i oceniona przez nauczyciela w ciągu 14 dni.   - USUNĄĆ

6.  Nieczytelna praca pisemna ucznia, który nie legitymuje się odpowiednią opinią poradni psychologicznej, może być oceniona przez nauczyciela jako praca niedostateczna bez względu na jej zawartość merytoryczną.

7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny na warunkach określonych
przez nauczyciela w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

8.  Ocena z poprawy (także negatywna) zostaje wstawiona do dziennika. 

9. W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może zwolnić ucznia z pracy klasowej i (lub) jej poprawy i  wyznaczyć dodatkowy termin pisania.

10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż na dwa tygodnie od powrotu do szkoły.

11. Uczeń korzystający z niedozwolonych form pomocy podczas pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

12. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej należy ponownie uzgodnić z oddziałem termin pracy (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 • 75

1.  Uczeń ma prawo do:

1) dwóch nieprzygotowań w półroczu, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu
w tygodniu wynosi 2;

2) trzech nieprzygotowań w półroczu, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu
w tygodniu wynosi 3 i więcej’

3) do jednego nieprzygotowania w półroczu, jeżeli przedmiot realizowany jest
w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

2.  Nieprzygotowania nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych, kartkówek, lekcji powtórzeniowych.

3.  Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

4.  Po przekroczeniu przez ucznia wskazanego limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 • 76

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów
w danym roku szkolnym.

2.  Za prowadzenie dokumentacji oddziałowej odpowiedzialny jest wychowawca,
a nauczyciele mają obowiązek codziennego wpisu tematów lekcji i frekwencji uczniów na lekcji.

3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie „+” „-”.

4.  Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

1)  nieobecność – „nb”;

2) nieprzygotowanie – „np.”.

5. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak np.: zakres materiału, data, forma oceniania 

6. Nagrody i wyróżnienia, kary, nagany, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

7.    Uwagi dotyczące zachowania uczniów nauczyciele wpisują w dzienniku lekcyjnym.

8.  W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.

9.  Sposób funkcjonowania dziennika elektronicznego określa regulamin dziennika elektronicznego

 • 77
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze).
 2. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
 • 78

OCENIANIE W KLASACH I – III

1.  W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii, etyki, jeśli uczeń
w nich uczestniczy oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2.  Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 82,  informując o tym uczniów  i rodziców uczniów.

3.  Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.

4.  Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla:

1)  ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)  ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
ze względu na niepełnosprawność sprzężoną;

uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi.

 • 79

KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz okresowym podsumowaniu zachowania ucznia i ustaleniu, według skali określonej w statucie szkoły, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego (za I półrocze).

3.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, z tym, że w oddziałach klas I- III w przypadku:

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną

z tych zajęć;

2)  dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

4.  Na klasyfikację końcową składają się:

1)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

5.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.

6.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

7.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 • 80

1. Ocena końcowa powstaje z ocen bieżących, nie jest jednak średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; przy ich wystawianiu bierze się pod uwagę indywidualny wkład pracy oraz postępy ucznia w okresie objętym oceną.

2. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 - 2 godz./tyg. ocenę klasyfikacyjną wystawia się z co najmniej z trzech ocen bieżących; jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 2 godz./tyg  ocenę klasyfikacyjną wystawia się z co najmniej pięciu ocen bieżących.

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

4. Uczeń, który otrzymał za pierwsze półrocze ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć materiał z pierwszego półrocze na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu według wymagań koniecznych (stopień dopuszczający) dla danego przedmiotu.

                                                                                                                                         

 • 81

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i
 roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 • 82

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustala się
w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący (6) (skrót – cel.) otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami opanował powyżej 97% treści programowych z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym poziomie edukacyjnym samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że biegle posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, korzysta z różnych źródeł wiedzy, a także proponuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia;
 • stopień bardzo dobry (5) (skrót – bdb) otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres treści programowych, określonych programem nauczania przedmiotu w danym oddziale, co oznacza, że sprawnie posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania
  i potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;
 • stopień dobry (4) (skrót – db) otrzymuje uczeń, który nie opanował w sposób pełny wiadomości i umiejętności przewidzianych programem dla danego etapu nauczania, ale wiele z tych umiejętności ma charakter złożonych i samodzielnych, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
  i praktyczne;
 • stopień dostateczny (3) (skrót – dst) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszej nauce, co oznacza, że rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
 • stopień dopuszczający (2) (skrót – dop) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu. Rokuje także nadzieję, że jest w stanie uzupełnić braki, wykazując chęci i starania. Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności;
 • stopień niedostateczny (1) (skrót – ndst) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danym oddziale, a braki w tym zakresie uniemożliwiają mu dalsze uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, co oznacza, że uczeń nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności;
 • Stopnie, o których mowa w ust. 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 6;
 • Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje;
 • Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • 83

Przeliczanie punktów zdobytych przez ucznia na pisemnych sprawdzianach, kartkówkach, pracach dodatkowych oraz odpowiedziach ustnych na oceny, ustala się w następujący sposób:

 • stopień celujący – powyżej 97% do 100%;
 • stopień bardzo dobry – powyżej 89% do 97%;
 • stopień dobry – powyżej 74% do 89%;
 • stopień dostateczny – powyżej 50% do 74%;
 • stopień dopuszczający – powyżej 30% do 50%;
 • stopień niedostateczny – od 0 do 30%.
 • 84

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania i odwrotnie, zachowanie (pochwały i uwagi negatywne) nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć dydaktycznych.

 

§ 85

ZACHOWANIE

 

Śródroczna i roczna oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 • 86

1. Śródroczną i roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej,  ustala się według  następującej skali:

1) wzorowe (wz);

2) bardzo dobre (bdb);

3) dobre (db);

4) poprawne (popr,);

5) nieodpowiednie (nieodp.lub ndp);

6) naganne (nag.).

2. Wychowawca oddziału klasy dokonuje oceny w oparciu o:

1) własne spostrzeżenia wychowawcy;

2) ocenę zachowań ucznia w zakresie zasad ujętych w statucie szkoły;

3) samoocenę dokonywaną przez ucznia przed klasyfikacją;

4) opinie innych uczniów i pracowników szkoły, zgłaszane do wychowawcy;

5) opinie innych nauczycieli.

 

 • 87

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 • 88

Przyjęte w szkole zasady oceniania ucznia pod względem zachowania uwzględniają:

 • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, tzn. uczeń jest sumienny i systematyczny
  w nauce, zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i obowiązkami ucznia zapisanymi
  w regulaminie szkoły, a przypadki złego zachowana umie poddać krytycznej refleksji i stara się nie powtarzać błędów, przestrzega zasad kultury dyskusji, nie wagaruje, odrabia na bieżąco prace domowe i jest przygotowany do lekcji, dba o pomoce szkolne i sprzęt, rozwija własne zainteresowania, poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności (np. koła, konkursy, zawody), przestrzega zarządzeń i poleceń dyrektora, nauczycieli, wychowawcy klasy;
 • kulturę osobistą ucznia, tzn. że uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury
  i współżycia społecznego, okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zachowuje się kulturalnie na terenie oddziału, szkoły, poza szkołą, na boisku szkolnym, podczas lekcji i przerw, na wycieczkach, (nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy, nie uczestniczy w bójkach), dba o kulturę słowa, dba o zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami, nie spóźnia się na lekcje, pomaga innym w nauce, jest uczynny i koleżeński, jest krytyczny wobec siebie;
 • zaangażowanie ucznia w życie szkoły tzn. uczeń wspomaga samorząd klasowy i szkolny, pełniąc różne funkcje społeczne lub aktywizuje siebie i innych do różnych prac, zachęca innych i sam uczestniczy w różnych formach aktywności pozalekcyjnej, np. w organizowaniu szkolnych imprez, apeli, redagowaniu szkolnej gazetki itp.
 • (uchylono)
 • 89

1. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra:

1) otrzymuje ją uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

a) bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, jest aktywny w pracach społecznych,

b) dba o kulturę zachowania w szkole, stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły,

c)  bierze udział w życiu oddziału i szkoły;

d) dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

e) nie otrzymuje licznych powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszania regulaminu szkolnego uwag;

f)  szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;

g) jest koleżeński, życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;

h) dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór zgodny z regulaminem, na uroczystości szkolne i w wyznaczonych terminach przychodzi w stroju galowym, jedynie sporadycznie zapomniał o obuwiu zmiennym;

i)   dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;

j) jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;

k) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

l) systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, współpracuje w zespole, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;

2) oceny dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym półroczu:

a) otrzymał naganę,

b)  był zawieszony w prawach ucznia,

c) został przeniesiony karnie do innego oddziału,

d) wobec którego zostały zastosowane środki ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń”,

e) naruszył godność osobistą nauczyciela lub innego pracownika szkoły i wobec którego zostało złożone doniesienie na policję w tej sprawie,

f) naruszył przepisy Kodeksu Karnego;

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

1) w kulturze zachowania i stosunku do nauki stanowi wzór dla innych uczniów, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;

2) wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez oddziałowych, szkolnych lub środowiskowych; 

3) godnie reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, olimpiadach, zawodach sportowych;

4) okazuje szacunek osobom starszym, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

5) jest sumienny, prawdomówny i uczciwy;

6) właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;

7)  jest zawsze przygotowany do zajęć;

8)  wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

9) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;

10) (uchylono)

11) Jednorazowe upomnienie w roku szkolnym wyklucza ocenę wzorową.

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

1) zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i właściwego stosunku do nauki;

2) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;

3)  chętnie bierze udział w pracach na rzecz oddziału i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

4) systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

5) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;

6) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek w otoczeniu;

7)  dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;

8) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

9)  jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;

10) okazuje szacunek osobom starszym;

11)  właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;

12) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

13)  bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

14) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

15) w miarę możliwości rozwija swoje zdolności i zainteresowania w kołach zainteresowań oraz reprezentuje klasę w konkursach wewnątrzszkolnych;

16) jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca
 z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

1) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się drobne uchybienia),
a zachowania wywołują czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub innych osób podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;

2) uczestniczy w życiu szkoły i oddziału;

3) w miarę możliwości uczestniczy w konkursach i projektach organizowanych na terenie szkoły;

4) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; ilość nieusprawiedliwionych godzin wynosi 40 lub mniej niż 40;

5) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

6) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

7)  przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza niżą;

8) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej z własnej inicjatywy dokonuje naprawy na własny koszt lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

9) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;

10) stara się unikać kłótni i konfliktów;

11) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

12) stara się poprawić zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);

13) stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii;

14) dba o estetykę swojego wyglądu;

15) niesystematycznie współpracuje w zespole realizującym projekt, jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który

1) dopuszcza się wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje ją;

2)  lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);

3) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;

4) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

5) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie szkoły i kolegów;

6) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;

7) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), itp;

8) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;

9) nagminnie nie zmienia obuwia na terenie szkoły;

10)  ulega nałogom;

11) ma nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 40 godzin);

12) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie, ze swoich obowiązków czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6. Ocenę naganną:

1)  otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, a ponadto dopuścił się jednego z zachowań:

2) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

3) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

4) wagaruje i namawia innych do wagarowania, bardzo często spóźnia się na lekcje;

5) swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie zajęć – daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;

6) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;

7) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

8) naraża na szwank dobre imię szkoły, rozmyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody;

9) obraża nauczycieli, jest arogancki, wulgarny i agresywny (w tym wypadku sprawa zostaje skierowana do sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych);

10) ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

11) drastycznie narusza zasady kultury, dobrego wychowania i estetyki;

12) spowodował, że szkoła wystąpiła do sądu w jego sprawie;

13) nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji projektu.

7. Inne przewinienia skutkujące obniżeniem oceny z zachowania:

 • korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych lub innych urządzeń rejestrujących, odtwarzających służących komunikowaniu się;
 • niestosowny, nieregulaminowy wygląd oraz ubiór (makijaż, farbowane włosy, tatuaż, malowane paznokcie, noszenie nakrycia głowy w budynku, kolczyki w innych miejscach niż uszy, nadmiar biżuterii, głęboki dekolt, zbyt krótka spódnica, szorty, ubiór odsłaniający brzuch i bieliznę, ubiór zawierający obelżywe i wulgarne napisy oraz nadruki propagujące używki, brak zmienionego obuwia).

8.  Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 102.

 • 89a

Egzamin ósmoklasisty

1.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3.  Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 - 2021 obejmuje następujące przedmioty  obowiązkowe:

1)  język polski;

2)  matematykę;

3)  język obcy nowożytny;

4.  Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1)  język polski;

2)  matematykę;

3)  język obcy nowożytny;

4)  jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

5.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

6.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1)  nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2)  przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

8.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

9.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

 • 90

1. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania i palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

2. Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę oceny śródrocznej lub rocznej oceny
z zachowania, ale jeszcze przed jej zatwierdzeniem na zatwierdzającej radzie pedagogicznej, uczeń rażąco naruszy zasady Statutu  szkoły lub ogólnie przyjęte normy postępowania, wychowawca zmienia wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

 • 91

1. Każdą całodniową nieobecność w szkole uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 14 kolejnych dni pracy szkoły, jednak nie później niż dwa dni przed zakończeniem półrocza w postaci wpisu w dzienniczku lub w dzienniku elektronicznym.

2.  Uczeń, który jest nieobecny na pierwszej godzinie lekcyjnej ma obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie tego samego lub najpóźniej następnego dnia, inaczej nauczyciel będzie traktować nieobecność jako nieusprawiedliwioną. 

3. Trzy spóźnienia mogą być taktowane jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej. 

 • 92

1. Oceny klasyfikacyjne zachowania nie ma wpływu na:

1) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do oddziału programowo wyższego lub na ukończenie szkoły.

2. (uchylono)

 • 93

ZWALNIANIE UCZNIÓW

 

1. Uczniowie niepełnoletni nie mogą być zwalniani ze szkoły przez rodziców telefonicznie ani e-mailowo. Honorowane są zwolnienia z lekcji wpisane tylko do dzienniczków (podstemplowanych) pisane i podpisane przez rodziców lub w dzienniku elektronicznym skierowane do wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności, do sekretariatu szkoły.

2. Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

3. Zwolnienie musi zawierać formułę ”Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły” z wyraźną datą wystawienia i podpisem rodzica.

4. Uczeń zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy. W przypadku jego nieobecności, uczeń zwraca się do dyrektora lub pedagoga szkolnego z prośbą o zwolnienie. Uczeń przedkłada jednej z upoważnionych osób prośbę o zwolnienie napisane w dzienniczku ucznia lub informuje o wpisie w dzienniku elektronicznym, dołączając wypełniony formularz zwolnienia pobrany w sekretariacie szkoły.

5. Zwolnienie w dzienniczku lub formularz podpisane przez upoważnioną osobę okazuje przed opuszczeniem budynku szkoły osobie sprawującej nadzór nad szatnią.

6.  Uczeń, który został zwolniony wpisuje się w księdze wyjść.

7. Ucznia pełnoletniego obowiązuje przestrzeganie tych samych zasad i punktów Statutu , co ucznia niepełnoletniego.

 

 • 94

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2.  Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego;     uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Rodzice mogą sprawdzić oceny swoich dzieci na bieżąco przez e-dziennik oraz informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach z wychowawcą.

6.  Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1)  odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2)  przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3)  wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

 

 • 95

1.  Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem  rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Uczeń zostaje poinformowany ustnie lub za pomocą dziennika elektronicznego, a rodzice pisemnie.

2) o pozostałych ocenach z przedmiotów i zachowania najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Uczeń zostaje poinformowany ustnie lub za pomocą dziennika elektronicznego. O przewidywanych ocenach rodzice (prawni opiekunowie) będą informowani na zebraniu rodziców lub za pomocą dziennika elektronicznego.

2.  Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny.

 • 96

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA

1. Kalendarz zebrań rodziców oraz rad klasyfikacyjnych i zatwierdzających jest ustalany przez dyrektora na początku każdego roku szkolnego i podawany do wiadomości rodziców oraz uczniów przez wychowawców. Jest także udostępniany na stronie internetowej szkoły.

2. Rodzice lub uczeń mogą złożyć podanie do dyrektora o poprawienie przewidywanych ocen rocznych, najpóźniej na tydzień przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.

3. Dyrektor ustala z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych terminy sprawdzianów poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny.

4. Decyzję w sprawie przyznania uczniowi prawa do przystąpienia do sprawdzianu podejmuje dyrektor po analizie frekwencji na danym przedmiocie, która powinna być na poziomie 60% oraz sprawdzeniu czy uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy zawartej w PSO.

5. Sprawdziany przeprowadzane są przez powołane przez dyrektora trzyosobowe komisje nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Forma sprawdzianów określona jest w Przedmiotowe Zasady Oceniania odrębnie dla każdego przedmiotu.

6. Ostateczny wynik sprawdzianu dotyczącego poprawiania ocen przewidzianych musi być ustalony przez odpowiednią komisję najpóźniej w przeddzień rady pedagogicznej zatwierdzającej

7.Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

 • 97

1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości uczniom
i rodzicom przewidywanych ocen, uczeń i rodzic powinni sami zwrócić się do wychowawcy o informację o tych ocenach w terminie umożliwiającym im ewentualne złożenie podania
o poprawienie przewidywanej oceny.

2. Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w jednym terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu w formie sprawdzianu pisemnego z całego roku szkolnego. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych uczniów, nawet w przypadku przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym dniu.

3. Egzamin jest przeprowadzany i oceniany zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

4. Wynik egzaminu jest:

1)  pozytywny – (gdy uczeń uzyskał liczbę punktów co najmniej na ocenę, o którą ubiegał się zgodnie ze skalą procentową obowiązującą w szkole) – oznacza otrzymanie oceny, o jaką ubiegał się uczeń;

2) negatywny – (gdy uczeń nie uzyskał liczby punktów na ocenę, o którą się ubiegał zgodnie ze skalą procentową obowiązującą w szkole) – oznacza pozostawienie oceny wystawionej przez nauczyciela.

5. Od ustalonej przez komisję oceny odwołanie nie przysługuje. 

 

 • 98

Z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, nie przeprowadza się egzaminów sprawdzających. Uczeń ma prawo zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny z tych przedmiotów. Dyrektor powołuje komisję nauczycieli uczących tego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

 

 

 • 99

1. Podania o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania na wyższe rozpatrywane są przez zespoły nauczycieli uczących danego ucznia. Wnioski przedstawia się radzie pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

2. Uczeń nie może odwoływać się od oceny nieodpowiedniej wynikającej z liczby godzin nieusprawiedliwionych.

 • 100

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

3.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: informatyka, technika, plastyka, muzyka,  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Uczniowi, o którym mowa w punkcie w ust. 3 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Uczeń i jego rodzice powinni być powiadomieni o przewidywanym nieklasyfikowaniu na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

11. (uchylono)

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska nauczycieli, lub skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje ucznia o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 102.

20.  Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
 z zastrzeżeniem §101.

 • 101
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian o którym mowa  w  ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 Termin sprawdzianu wiadomości uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora kierownicze jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora kierownicze jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) pedagog jeżeli jest zatrudniony,

e)  psycholog jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład komisji, zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz wynik głosowania i ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły .

9.  Przepisy ujęte w ust. 1-6 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 • 102

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowy z tych zajęć.

2.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej lub  ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, , informatyki, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
w składzie:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje
w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Zadania egzaminacyjne zawierają treści nauczania i stopień trudności zgodne z odpowiednimi wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający,
w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę. Do protokołu  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza oddział, z zastrzeżeniem § 103 ust. 4.

 

 • 103

PROMOCJA

1.  Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału programowo wyższego. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału
w porozumieniu z rodzicami lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

2.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch oddziałów.

3. Począwszy od oddziału IV uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, począwszy od klasy czwartej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego
z wyróżnieniem.

5a. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

8.  Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji i powtarza ten sam oddział.

10.  Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • 104

UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

1. Uczeń kończy szkołę:

1)  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych z uwzględnieniem § 103 ust. 8 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, według zasad ustalonych w odrębnych przepisach.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa  w ust. 1 pkt 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 105
 1. Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.
 2. (uchylono)
 3. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez:
  1. Radę Rodziców w dniu …………….,
  2. Samorząd Szkolny …………………
 4. Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony w dniu ………………
 5. Sprawy nieobjęte niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
 6. Statut wszedł w życie z dniem ………………….