TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r
do godz. 15.00.
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7 do 14 maja 2021 r.
 
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.
II termin

3 do 8 lipca 2021 r.

 od 6 sierpnia 2021 r.

do 10 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.;
II termin

1 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.

do 10 sierpnia 2021 r. 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.;
II termin

1 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin

do 17 czerwca 2021 r.;
II termin

do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r. 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin

do 17 czerwca 2021 r.
II termin

do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r. 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin

do 17 czerwca 2021 r.;
II termin

do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

do 15 listopada 2021 r. 2

 5 sierpnia 2021 r.

do 17 grudnia 2021 r. 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

do 30 listopada 2021 r. 2

13 sierpnia 2021 r.

do 7 stycznia 2022 r. 2 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

1 grudnia 2021 r. 2

16 sierpnia 2021 r.

10 stycznia 2022 r. 2 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

 

od 25 października 2021 r.

do 6 grudnia 2021 r. 2

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r. 

 

od 13 grudnia 2021 r.

do 13 stycznia 2022 r. 2

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

od 2 grudnia 2021 r.

do 9 grudnia 2021 r. 2

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

 

od 11 stycznia 2022 r.

do 18 stycznia 2022 r. 2 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

 

10 grudnia 2021 r. 2

23 sierpnia 2021 r.

 

19 stycznia 2022 r. 2 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 2 sierpnia 2021 r.

 

10 grudnia 2021 r. 2

23 sierpnia 2021 r.

 

19 stycznia 2022 r. 2 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 do 3 sierpnia 2021 r.

 

do 13 grudnia 2021 r. 2

24 sierpnia 2021 r.

 

do 20 stycznia 2022 r. 2 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 do 5 sierpnia 2021 r.

 

do 17grudnia 2021 r. 2

26 sierpnia 2021 r.

 

do 26 stycznia 2022 r. 2 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 2

 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia 2

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 2

 

 ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.