Wytyczne sanitarne dla rodziców

 

 • Bezwzględnie stosuj się do zaleceń, wytycznych i procedur jakie obowiązują na terenie szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierz mu temperaturę w domu.
 • Przyprowadź do szkoły dziecko zdrowe.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, przekaż nauczycielowi informację o stanie zdrowia dziecka które są istotne.
 • Nie posyłaj do szkoły dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie. Bezwzględnie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie pilnuj aby Twoje dziecko nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zaopatrz w swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na przywitanie, przytulać się z paniami, koleżankami oraz kolegami.
 • Na bieżąco informuj szkołę o każdej zmianie zdrowia dziecka i pozostałych członków rodziny, nawet jeśli objawy chorobowe pojawią się w dniu wolnym od pracy.
 • Naruszenie zapisów, przepisów i zaleceń sanitarnych będzie skutkowało zawieszeniem pobytu dziecka w budynku szkoły.

 

Postanowienia końcowe

 • Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem wytycznych odpowiada dyrektor szkoły.
 • Do przestrzegania postanowień niniejszych wytycznych zobowiązani są wszyscy rodzice/prawni opiekunowie.