Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 389 w Warszawie

 

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENGO

 • Oddziały przedszkolne w Warszawie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego funkcjonują maksymalnie 10 godzin. Godziny pracy zostaną ustalone w wewnętrznych procedurach.
 • Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i wyprowadzania dziecka.
 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. (zajęcia + posiłki).
 • Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie.
 • W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 • Rodzicie i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Rozstają się z dzieckiem przy drzwiach wejściowych.
 • Dziecko odbiera wyznaczony pracownik, który dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do szkoły jak również przy jego odbiorze.
 • Dziecko w szkole nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 • W szkole wyznacza się miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe i powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.

 

HIGIENA CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 • Przy wejściu do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk.
 • Obowiązuje regularne mycie rąk mydłem przez pracowników i dzieci w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne ośrodki ochrony osobistej tj. jednorazowe rękawiczki, ochrona na usta i nos .
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach instrukcje.
 • Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej . Oświadczenie stanowi załącznik nr 4
 • Procedura jest dostosowana do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych szkoły.
 • Procedury obowiązują od 18.05.2020 r. – na czas trwania pandemii.